Créer un site internet

7 kolorowa ziemia


Ziemia o 7 kolorach to bardzo rzadka ciekawostka geologiczna: go?e, ja?owe wydmy uk?adaj?ce si? si? w barwne wst?gi... br?zy, ochry, ró?e, pomara?cze, czerwienie, zielenie, b??kity i fiolety... Wszystko zale?y od pory dnia, na?wietlenia s?onecznego i wilgoci samej gleby. Gdy spróbowa? j? wymiesza?, kilka godzin pó?niej, ponownie pojawia si? wyra?na, ta sama symfonia barw.

To zupe?nie naturalne zjawisko. Od milionów lat, ukszta?towane poprzez wulkaniczne popio?y, liczne warstwy sprasowanych bazaltów, ulega?y silnej erozji. Ciep?y i wilgotny klimat sprzyja? temu rozk?adowi, a? do uzyskania ko?cowego produktu jakim jest glina.

W wyniku hydrolizy (atak chemiczny minera?ów przez wod?) woda opadowa wymy?a z ziemi rozpuszczalne pierwiastki (kwas krzemowy i kationy) pozostawiaj?c wysokie st??enia ?elaza i aluminium. To typowa gleba ferralitowa, o kwa?nym odczynie i ma?ej zawarto?ci próchnicy. Nic tutaj ju? nigdy nie uro?nie...   Pó?toratlenek ?elaza (Fe²O³) nadaje glebie odcienie antracytowe i czerwone, natomiast tritlenek glinu (Al²O³) odpowiada za pasma niebiesko-fioletowe i zielone.
To miejsce warto zobaczy?!


 

Kolorowa ziemia chamarel