FAQ częste pytania

Polski przewodnik Mauritius

Mówi? na mnie Katy, ale na imi? mam Kasia.  Od czterech lat jestem mieszkank? wyspy.

Od dawna, z niegasn?c? pasj? nadzoruj? kilka niezwi?zanych ze sob? rzeczy: zarz?dzam mi?dzynarodow? logistyk? transportow?, skracam ?a?cuch zakupowy ma?ych i ?rednich firm (sourcing) i organizuj? ?luby. Przez d?ugi czas zajmowa?am si? presti?ow? struktur? hotelarsk?. Mam silne wi?zi z kultur? francusk?. Ale ba?agan, prawda? Teraz na dodatek sta?am si? przewodnikiem. Tak ju? mam.

Zakocha?am si? w maurytyjskiej autentyczno?ci. Stale si? jej ucz?. Poza tym szukam, czytam, pisz?, pytam, studiuj?.

Jako licencjonowany przewodnik MTA (Mauritius Tourism Authority) poprowadz? Was na spotkanie z Mauritiusem. Tym dzikim i ujarzmionym, starym i nowym. Paradoksalnym, niespokojnym, zadziwiaj?cym.

Macie ju? wyobra?enie o tym co  i jak chcece zobaczy?, czy jeszcze nie wiecie od czego zacz???