Créer un site internet

zdrowie, niebezpieczeństwa, insekty

Szczepienia, grożne choroby, szpitale

Szpitale na Mauritiusie

S?U?BA ZDROWIA
Na Mauritiusie obowi?zuj? dwa systemy opieki zdrowotne: publiczny (bezp?atny) i prywatny (p?atny w 100% dla tych, którzy nie maj? wykupionych ubezpiecze?).
 
Chocia? w razie podbramkowej sytuacji zawsze mo?na zwróci? si? o pomoc do publicznego szpitala i to za darmo, charakter tych us?ug odbiega znacznie od europejskich standartów. Szczególnie zaskakuj?ce mog? okaza? si? warunki higieniczne. Pomimo wysokiego poziomu wykszta?cenia pracowników tutejszej s?u?by zdrowia, brakuje wielu przyrz?dów, urz?dze?, ?ó?ek, materia?ów opatrunkowych, lekarstw. Szpitale s? przpe?nione, na porad? czeka si? d?ugo i nikogo nie dziwi? ustawiane na korytarzu le?anki... Wykupione w biurze podró?y ubezpieczenie uprawnia do skorzystania z us?ug prywatnych placówek zdrowotnych i w przypadku krótkiego, wakacyjnego pobytu jest to prawdopodobnie najlepsze rozwi?zanie.
 
Prywatne kliniki s? doskonale wyposa?one i maj? fachowy personel. Wizyta u prywatnego lekarza ogólnego kosztuje 25 Euros, u specjalisty odpowienio wi?cej. Wykupienie ubezpieczenie w Polsce, które obejmuje nag?e wypadki i jakiekolwiek konsultacje, lekarstwa, itp. zapewni Wam spokój, gdy? nawet w razie poparzenia przez meduz? (to rzadko??, ale si? zdarza), trzeba uda? si? do lekarza. Przy wizycie, musicie zap?aci? ca?o?? kwoty, chyba ?e Wasze ubezpieczenie i dana pacówka przewiduje bezgotówkowe wymiany. W innym przypadku, lekarz wypisuje odpowiednie dokumenty i po ich wys?aniu do ubezpieczalni, mo?na ubiega? si? o zwrot kosztów leczenia. Zazwyczaj przebiega to sprawnie i bez przeszkód.