Créer un site internet

telefon, Internet, poczta...

Mauritius Telefon

Emtel

Na Mauritiusie najpopularniejszym i najwiarygodniejszym operatorem telefonii i dostawc? Internetu, jest EMTEL.
Aby unikn?? astronomicznych faktur za telefony komórkowe, które same loguj? si? w tutejszej sieci Orange (roaming), najpewniejszym rozwi?zaniem jest wyj?cie polskiej karty SIM zaraz po wyl?dowaniu i zast?pienie jej kart? maurytyjsk?. Poszukiwanie publicznej budki telefonicznej, najcz??ciej ko?czy si? odciskami i zdenerwowaniem - jest ich ma?o i je?li dzia?aj? (monety, karty telefoniczne, karty kredytowe), to lepiej zrobi? im pami?tkowe zdj?cie, a nie liczy? na dobre po??czenie! 
 

Telekomunikacja na Mauritusie

Kart? SIM mo?na kupi? w tzw. showroom EMTEL w ka?dym, wi?kszym mie?cie. Kart? w cenie 150Rs mo?na wy?ama? w odpowiednim rozmiarze, aby bez przeszkód dopasowa? j? do wymaga? Twojego smartfona (mini-SIM, micro-SIM, nano-SIM). Do zakupu karty potrzebny b?dzie paszport. Kart? mo?na do?adowa? na dowoln? kwot? w dowolnym momencie - w ka?dym butiku EMTEL lub w tzw. TABAGIE (ma?e sklepiki z papierosami i ?ywno?ci?).
 
Numer kierunkowy na Mauritius  +230
Numer kierunkowy do Polski +48

Cena za minut? 9.00Rs + 15% VAT-u. Rozliczanie rozmowy nast?puje co sekund?, ale najpierw p?aci si? za jej pierwsze 30 sekund.
 
Mi?dzynarodowe Us?ugi Telekomunikacyjne: 192 lub 10092
Informacja o numerach mi?dzynarodowych : 190 lub 10090
Lotnisko mi?dzynarodowe SSR: 603 6000
Lotnisko SSR us?ugi pasa?erskie: 207 7575
Infrmacja o godzinach przylotów/wylotów: 603 3030
Informacja o pogodzie - tylko w okresie cyklonów: 8996 lub 117
Informacja turystyczna "Yellowtel": 152
Policja: 999
Stra? Po?arna: 995 lub 115
Pogotowie: 114 
Mauritius podlega kompetencji terytorialnej Ambasady RP w Nairobi (Kenia)

 

Poczta

Poczta mauritius 1

Hmm... Trzeba uzbroi? si? w cierpliwo??, bo panienka w okienku ma du?o roboty. Najcz??ciej, maurytyjska poczta przypomina przedwojenn? kas? bankow?, gdzie za kratami, urz?dnik z przylizan? grzywk? ?lini koniec o?ówka i wype?nia drobnym druczkiem linijki w kajecie. Zeszyt poplamiony i z zawini?tymi rogami, bo przecie? ca?? wie? obs?uguje! Mi?dzy kartkami, niebieska kalka... Czasem s? kolejki, bo wielu Maurytyjczyków p?aci faktury za energi?, telefon i wod? w?a?nie na poczcie.

Tylko niektóre, wi?ksze jednostki dysponuj? komputerami, wtedy mo?na za?atwi? w miar? szybko swoje sprawy :-) Wbrew pozorom, poczta funkcjonuje bardzo sprawnie i wszystkie wysy?ki docieraj? do adresata. Zwyk?y list do Polski b?dzie kosztowa? oko?o 25Rs, znaczek na kartk? pocztow? oko?o 17Rs. Wybierz poczt? PAR AVION... inaczej list b?dzie p?yn?? 3 miesi?ce... zazwyczaj do Polski idzie oko?o tygodnia.

Pilne przesy?ki typu dokumenty i ma?e przedmioty wysy?a si? kurierem (DHL). Taryfa wed?ug wagi. Za format A4 p?aci si? 880Rs - oko?o 22Euros. Zazwyczaj przesy?ki DHL docieraj? do adresta po 3 dniach. Polecam ten serwis - jest wygodny i wiarygodny!