samochód, autobus, taksówka...

Gdzie wynająć samochód? Parkingi.

Dobrze pomy?le? o rezerwacji z odpowiednim wyprzedzeniem. Istnieje wiele lokalnych agencji, które oferuj? ca?kiem przyzwoite ceny (uwaga na stan pojazdów, warunki pomocy w razie potrzeby i ubezpieczenie). Niektóre wypo?yczalnie, te z bardziej powa?nych: Pingouin, APLUS, AKD... Bud?et: ju? od 30€ dziennie. Wi?kszo?? wypo?yczalni dostarcza samochód na lotnisko za ma??, dodatkow? op?at?. Nie zapomnijcie spisa? z nimi umowy! Trzeba mie? co najmniej 21 lat i prawo jazdy przynajmniej od roku. Nie ma potrzeby legitymowa? si? mi?dzynarodowym prawem jazdy, je?li pobyt jest krótszy ni? miesi?c.

Mi?dzynarodowe agencje wynajmu (ADA, Hertz, Europcar, Sixt, Rent a Car...) maj? swych przedstawicieli na lotnisku, jednak bud?et jaki trzeba przeznaczy? na auto, to oko?o €35/40/dzie?. W zasadzie, mniej niespodzianek, ale nieco dro?ej. Zalety tych agencji to GPS, fotelik dla dziecka, ubezpieczenie na drugiego kierowc?... Prawie wsz?dzie na mie?cie mo?na znale?? kogo?, kto oferuje wynajem "po znajomo?ci". To bardzo praktyczne rozwi?zanie, jakkolwiek... Pomys? wypo?yczenia samochodu od mieszka?ca, cho? z pewno?ci? najtaniej, nie gwarantuje niestety, w razie najmniejszego k?opotu, jakiejkolwiek pomocy technicznej, logistycznej i... ubezpieczeniowej. Ryzyk-fizyk, byle tanio? Warto zainwestowa? we w?asne bezpiecze?stwo :-)

Je?dzi si? tutaj po lewej stronie (niektórym wydaje si? ?atwiej z automatyczn? skrzyni? biegów), ale pierwsze?stwo maj? pojazdy z prawej. Uwa?ajcie na innych kierowców i ich nieprzewidywalne reakcje. Unikajcie jazdy noc?. Zachowajcie ostro?no?? przy brak widoczno?ci - pola trzciny cukrowej mog? ca?kowicie zas?ania? widok na niektórych skrzy?owaniach. Rzadkie znaki drogowe nie u?atwiaj? zwiedzania, a zapytani po drodze piesi, pomimo ogromnej ch?ci, najcz??ciej wykazuj? si? raczej wybuja?? wyobra?ni?, ni? konkretn? wiedz?. Lepiej przygotowa? tras? z przyjacielem Googlem, jeszcze przed wyjazdem z hotelu i trzyma? si? ustalonego planu. W najgorszym razie pyta? innych, napotkanych kierowców lub taksówkarzy
 
Je?li kto? na Was tr?bi, to tylko po to, aby uprzedzi?, ?e b?dzie wyprzedza?. Nale?y wtedy usun?? si?, ?eby jednocze?nie przepu?ci? samochody nadje?d?aj?ce z przeciwnej strony. Nikt nie ma ochoty czeka?... Miganie ?wiat?ami ma na celu przyci?gn?? Wasz? uwag?, kto? uprzejmie Was przepuszcza lub uprzejmie wymusza pierwsze?stwo! :-D

W mie?cie i na drogach drugorz?dnych, obowi?zuje ograniczenie pr?dko?ci od 30 do 60 km/h na autostradzie od 60 do 110 km/h. Wiele miejsc jest monitorowanych. Uwa?ajcie na radary (?ó?te, poboczne s?upy poprzedzone bia?ymi pasami na drodze).

Dobrze wiedzie?, ?e Maurytyjczyk woli wystawi? rami? przez okno, ni? w??czy? kierunkowskaz, aby wskaza?, ?e b?dzie skr?ci? w prawo. Gdy skr?ca w lewo, jego rami? tworzy k?t prosty...
 
Oznaczone miejsca parkingowe w Port Louis, Curepipe, Quatre Bornes i Rose Hill s? p?atne. Kupony na 30 minut, 1 lub 2 godziny, sprzedawane w talonach po 10 sztuk, mo?na dosta? w sklepikach "Tabagie" lub na stacjach serwisowych. Kupony zielone maj? warto?? 10 Rs i pokrywaj? koszt parkowania przez 30 minut w strefie N°2. Kupony niebieskie maj? warto?? 20Rs i wystarczaj? na 30 minutowy postój w strefie N°1. Przy parkowaniu dobrze jest sprawdzi?, w której strefie akurat si? znajdujecie! Nie pomylcie si? w zakre?laniu na kuponie dnia, miesi?ca i godziny... i zostawcie go w widocznym miejscu za przedni? szyb?.

Niedawno jeszcze, dopuszczalna zawarto?? alkoholu wyniosi?a max. 0,27 g/l krwi, dzisiaj uchwalono, ?e nie wolno pi? nic. ZERO TOLERANCJI. I dobrze.
 
A tak w ogóle, to szerokiej drogi!

Drogi

Na Mauritiusie mamy dwie bezp?atne autostrady. Pierwsza biegnie po przek?tnej od lotniska na po?udniu do Grand Baie na pó?nocy przez centrum stolicy, tu? obok ogrodu botaniczengo Pamplemousse. Druga prowadzi szerok? obwodnic?, omijaj?c Port Louis od wschodu, w pobli?u Ebene i Rose Hill, nast?pnie powraca do Terre Rouge. Obwodnica pozwala omin?? wieczne korki w Port Louis i jednocze?nie podziwia? przeurocz? panoram? otaczaj?cych gór... (Peter Both).

G?ówne drogi s? w zaskakuj?co doskona?ym stanie! Te drugorz?dne natomiast, cz?sto pozostawiaj? wiele do ?yczenia... Uwa?ajcie na siebie podczas deszczu, i trzymajcie si? z daleka od g??bokich, pobocznych rowów, gdzie wystarczy zaczepi? tylko jednym ko?em... i dzie? jest stracony. Mo?e dlatego wszyscy uwielbiaj? jecha? ?rodkiem? ;-)

Mauritius i podróże autobusem

 

Taksówki na Mauritiusie to dobry pomysł na zwiedzanie