najpiękniejsze plaże, góry, regiony

najpiękniejsze plaże Mauritiusa

Maurytyjskie pla?e s? prawdziwym rajem, ale… dobrze wiedzie?, ?e i na pla?y nale?y kierowa? si? zdrowym rozs?dkiem i unika? niebezpiecznych miejsc. Przewodniki i informatory turystyczne rzadko wspominaj? o „gor?cych punktach”… Pewnie to niezgodne z polityk? komercyjn?, ale warto wiedzie?, ?e istniej? miejsca turystyczne, gdzie trzeba zachowa? szczególn? uwag?. Jednym z takich miejsc jest pla?a La Pamponette, na po?udniowo-zachodnim wybrze?u, w rejonie Riambel. Brodzenie przy brzegu niczym nie grozi, ale ju? snorkowanie mo?e okaza? si? bardzo ryzykowne. Szczególnie silne pr?dy w tutejszej lagunie ju? nie raz okaza?y si? ?miertelne… To samo dotyczy pla?y w le Morne – niedo?wiadczeni kitesurferzy powinni zadba? o stale pilnuj?c? ich ?ód?. Po?o?ona mi?dzy Baie du Tombeau i Balaclava, na pó?nocno-zachodnim wybrze?u wyspy pla?a Le Goulet, kilkakrotnie by?a ?wiadkiem tragicznych wydarze?. Pont Naturel w rejonie Souillac, bardzo cz?sto odwiedzany przez mi?o?ników dzikiej natury, jest miejscem niebezpiecznym… ?liskie g?azy i niespodziewane wysokie fale mog? okaza? si? fatalne… Rochester Falls, pi?kny wodospad, gdzie lokalni m?odzie?cy popisuj? si? skokami do wody wyd?u?a list? miejsc szczególnie niebezpiecznych… To sam odotyczy 7 kaskad i P?acz?cej Ska?y w Gris-Gris… Udaj?c si? do Parku Narodowego B?ack River Gorges, warto poinformowa? o tym hotelow? recepcj?, zabra? ze sob? odpowiedni? ilo?? wody i ciep?e ubranie (tak, pomimo gor?cego klimatu, zmiana pogody w parku jest czasem zaskakuj?ca, a utrata cennych kalorii mo?e okaza? si? niebezpieczna).

Powy?sze zestawienie ma na celu jedynie przypomnie? podró?uj?cym o konieczno?ci zachowania maksymalnej uwagi na ka?dym kroku. W podnieceniu, przy okazji robienia wkacyjnych zdj??, cz?owiek czasem zapomina o podstawowych zasadach bezpiecze?stwa… Uwa?ajcie na siebie i na swoje pociechy, a Wasze maurytyjskie wakacje, niech oka?? si? tymi najcudowniejszymi! Udanego urlopu